Hệ thống Đào tạo trực tuyến tại Công ty Trần Toàn Phát

Đào tạo trực tuyến là “chìa khoá thông minh” mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn cho công tác đào tạo để có thể giải quyết được những khó khăn của đào tạo hiện tại.

Nội dung đào tạo ngày càng đi sâu vào kỹ thuật cao đòi hỏi nội dung đào tạo tăng theo nhưng lượng thời gian đào tạo.

Bên cạnh đó những rào cản về địa lý, thời gian, kinh phí cũng sẽ được giải quyết khi triển khai hình thức đào tạo trực tuyến.